Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Çalışan Aydınlatma Metni

Şirketimizin Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz London Reklam ve Danışmanlık Turizm Ticaret Limited Şirketi (Şirket) olarak, Şirket çalışanı olmanız sebebiyle elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:


Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşlenebileceği

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz (örneğin kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, görsel veya işitsel verileriniz, özlük verileriniz, eğitim verileriniz, finansal verileriniz, dijital iz verileriniz, vb. diğer verileriniz) ve özel nitelikli kişisel verileriniz (sabıka kaydınız, özgeçmişinizde paylaştığınız dernek/vakıf üyelikleriniz, ayrıca özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi ve kan grubu gibi bilgileriniz de dolaylı olarak kimlik/ehliyet ve/veya pasaport suretinden gelebilmektedir.), iş akdinin ifası, yan hak ve menfaatlerin temini, performans değerlendirmesi süreçlerinin ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, kariyer yönetimi, SGK ve diğer resmi bildirimler, SGK ve diğer teşviklerin alınması ve takibi, vergi kesintileri, özlük dosyasının oluşturulması dâhil mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, işgücü planlaması, personel yönetimi, bordro düzenlemeleri ve tazminatların hesaplanması, performans yönetimi, ücret ve sosyal haklar yönetimi, ücret yönetimi, göz muayenesinin yapılması, işyeri doktoru tarafından işe giriş muayene ve periyodik muayene ile sağlık hizmetlerinin sunulması, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi, etkinlik, seyahat, vize ve organizasyon süreçlerinin yürütülmesi, iş yeri güvenliğini teminen kamera kaydının alınması, iş yerine giriş çıkışların kontrolünün sağlanması, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda anketler yapılması, inceleme, soruşturma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 5651 sayılı kanun uyarınca log kayıtlarınızın tutulması, işten çıktığınız takdirde iş sürekliliğinin sağlanabilmesi için mail arşivleriniz ile masaüstü dosyalarınızın saklanması ve kullanılması, veri güvenliğinin temini, kamu kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi ve bildirimlerin yapılması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve erişim yetkilerinin yönetimi, Şirket faaliyetleri kapsamında hizmetlerimizin sunulması, yürütülmesi, geliştirilmesi ve taleplerin karşılanması, ilgili mevzuata ve prosedürlerimize uyum sağlanması, iç raporlama ve iç denetim maçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Ayrıca işyerine giriş çıkışlarda iş sürekliliğinin takibi ve çalışma saati hesaplanması amacıyla parmak izi verileriniz de işlenebilecektir. Şirket’in ve Şirket’in ticari olarak çalışmış olduğu 3. taraf diğer şahıs ve şirketlerin tüm internet siteleri ve tüm sosyal medya hesaplarında (Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok, Linkedin ve gelecekte açılacak tüm yerli ya da yabancı kaynaklı sosyal medya platformları ve internet siteleri dâhil) çekilmiş fotoğraflarınız ve video görüntüleriniz yayınlanabilecektir. İlaveten yukarıda yer verilerin kişisel verileriniz hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.


İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar İle Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Çalışan Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olarak, hissedarlara, resmi kurumlara, hizmetlerinden yararlandığımız sigorta, denetim, iş sağlığı ve güvenliği, lojistik şirketlerine, bankalara, araç kiralama, yemek, servis hizmeti şirketlerine, güvenlik şirketlerine, insan kaynakları yönetim ve danışmanlık şirketlerine, otellere, seyahat acentelerine, yerli ve yabancı sosyal medya platformlarına, Şirketimizin hizmet aldığı ya da hizmet sağladığı tüm üçüncü kişilere aktarılabilecektir.


Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz çalışanı olmanız sebebiyle Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız durumunda hayatınızı ya da beden bütünlüğünüzün korumak, sözleşmenin ifası, hakkın tesisi, açık rızanızın bulunması ve temel hak ve özgürlüklerinizi gözeterek veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve sadece bunlarla sınırlı olarak, tarafınızdan bizzat sözlü ya da yazılı olarak iletilen bilgilerden veya Şirketimizde bulunan kapalı devre kamera ve ses kayıt sistemleri vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.


İşlenen Kişisel Veriler

Çalışanlarımıza ve stajyerlerimize ait ad, soyad, TC Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hal, uyruk gibi kimlik bilgilerini, Cep telefonu, elektronik posta adresi, ikametgah adresi gibi iletişim bilgilerini, Kimlik bilgileri, aile bireylerine ait mesleki bilgiler, çocuk sayısı vb. gibi aile bireylerine ilişkin bilgileri, Banka hesap bilgileri gibi mali bilgilerini, Pozisyon/unvan bilgisi, diploma ve sertifikalar, çalışma geçmişi ve detayları, önceki iş yerinden alınan hizmet/çalışma belgesi, öz geçmiş, eğitim durumu, yabancı dil bilgisi, fotoğraf, SGK işe giriş bildirgesi, SGK sicil numarası, SGK işten ayrılış bildirgesi, kan grubu, sağlık raporu, adli sicil kaydı, engelli raporu, periyodik muayene raporu, eski hükümlü raporu, askerlik durum bilgisi, giriş-çıkış saatleri, performans ölçme verileri gibi her türlü insan kaynakları verilerini ve imza, sağlık bilgileri, çalışanın çekilmiş olan tüm fotoğraf ve videoları, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler, cihaz bilgileri ve erişim kayıtları, İSG uygunluk bilgileri, askerlik durumu, test sonuçları, hobilere ilişkin bilgiler, göz ve saç rengine ilişkin veriler, dosya/dava takip numaraları, araç plaka bilgisi, parmak izi, ses kayıtları, kamera görüntüleri, IP adresi, Mac Adresi, Web geçmişi, Log kayıt bilgilerini, Erişilen web siteleri bilgilerini, faaliyetlerin yeri ve zamanı gibi verilerini bu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde belirtilen amaçlar ve 4. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerle işlenebilecektir.


Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde Korumaktayız?

Kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.


Şirketimizin sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.


İşleme amaçlarımız kapsamında elde edilen kişisel veriler işleme amaçlarımız ve yürürlükteki kanunlar kapsamında işlenmekte ve saklanmaktadır. Kişisel verileriniz; (i) İşleme amaçlarımızın tamamen sona ermesi durumunda, (ii) Kanunda öngörülen süre sonunda veya sizin talebiniz halinde Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamız’a uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.


Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun kapsamında; (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (iv) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, (vii) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Taleplerinizin İletilmesi

Kanun’un kapsamında, 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanabilmeniz için hazırladığımız kvkk@london.com.tr mail adresi aracılığıyla Şirketimizin KVK Temsilcisinden temin edebilirsiniz. Bilgi Edinme ve Talep Formunu, formda belirtilen şekilde doldurmayı, imzalamayı ve şirketimizle paylaşmayı unutmayınız.


Bilgi Edinme ve Talep Formunu;

Anılan başvuru şirketimizin Kazımözalp Mh. Koza Cad. 20/4 GOP Çankaya / Ankara adresinde kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya aynı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla,
Şirketimiz london@hs01.kep.tr Kayıtlı E-Posta adresine; veya
Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin kvkk@london.com.tr e-posta adresine veya Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile Şirketimize iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgiyi https://london.com.tr/kvkk adresi üzerinden ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda bulabilirsiniz.


Ad Soyad:
Tarih:
İmza

Ücretsiz Teklif Alın

Bi Kahveye Bekleriz!

En taze kahve çekirdeklerinden
sıcak bir kahve ve sohbet.

Buraya Kadar Tatmin Olmadıysanız!

Aramanız için sabırsızlanıyoruz...

444 30 51
Katalog

DİJİTAL KATALOĞUMUZU İNCELEYİN!

Her şeyi buraya sığdıramadık!
London Creative Katalog 2024 London Creative e-Katalog
Bize Ulaşın
Hemen Arayın